Hva skjer på kirkegårdene etter begravelsen


Hva skjer på kirkegården etter begravelsen

En nær går bort, gravferden er over og spørsmål om hva som skjer med grav i fortsettelsen. Gravminne skal opp, graven skal såes inn og det skal plantes på graven.

Sløyfer på blomster og kranser senkes med kisten. Vi opplevde at sløyfer ble fraktet langt av sted med vær og vind. For å unngå å finne sløyfer med navn og hilsen til avdøde i skogen rundt kirkegården ble det tatt i bruk en tradisjon de hadde i Lofoten. Sløyfer har en personlig hilsen til den avdøde og følger den avdøde i graven.

En del blomster blir lagt oppå den nye graven.  Alt materiell som brukes i oppsatser og kranser skal være av nedbrytbart organisk materiale. Plast og kunststoff tillates ikke. Blomster som ligger på graven etter begravelsen fjernes av gravplassmyndighet når det er visnet.

Graven planeres og innsåes senest 6 måneder etter gravlegging av gravplassarbeiderne. I løpet av noen hektiske vår og sommermåneder er alle graver fra siste høst/vinter stelt og inn-sådd. Det blir utført av de ansatte i kirken.

Gravminne

Mange opplever valg av gravminne som vanskelig, det blir så endelig når gravminne er på plass. Normalt må det gå minimum 6 måneder før gravminne kan monteres. Det er ulik størrelse på gravene. Eldre gravfelt har graver som er 120x240 cm mens nyere gravfelt har graver som er 150x300 cm. For graver av den minste størrelse vil det under gravlegging være gravd opp i ca. 230cm lengde. Vi anbefaler ikke at det monteres gravminne på denne gravstørrelsen før det er gått 9 måneder etter gravlegging. Det er for at gravminne skal få et godt fundament – dvs. at jordmasser i ny-gravd grav skal få «satt» seg.

Gravminner plasseres i den enden av graven som er bestemt i planen for gravplassen. På et nytt dobbelt gravsted plasseres gravminne på den først gravlagte og blir stående der. Det er tillatt med et gravminne pr gravsted.        

Gravminne kan settes opp av gravplassmyndighet eller den som har fått tillatelse til for festers regning. Dersom gravminne settes opp av andre, skal plassering godkjennes av gravplassforvaltningen. Dersom slik godkjenning ikke er gitt, rettes feilmontering av ansvarlig myndighet for festers regning.

Stell og blomster

Foran gravminnet kan det opparbeides blomsterbed i høyde med terrenget på plassen. Blomsterbedet kan være like bredt som gravminne og inntil 60 cm ut i graven målt fra sokkelens bakkant. Det kan plantes blomster eller andre vekster som har høyde inntil gravminnets høyde, dog ikke høyere enn 80 cm.

Blomsterfelt kan omrammes med kantstein av samme kvalitet som gravminne. Kantstein må være i flukt med terrenget. Løse steiner er ikke tillatt.

Bedplater er ikke anbefalt å benytte, skader på slike som oppstår ved normal drift, herunder ny gravlegging/vedlikehold og kan ikke belastes gravplassmyndighet.

Bedsokkel er ikke tillat å bruke. Løse gjenstander i plantefelt kan brukes under forutsetning at de fjernes etter bruk og ikke er av glass.

Gravstellavtale kan opprettes. Avtalen innebærer at gravplassmyndighet organiserer planting på gravstedet i den avtalte perioden. Gravplassmyndighet fastsetter årlige kostnad til beplantning og stell.

Navnet minnelund

I Hemnes vil den første navnet minnelund bli tatt i bruk i 2021. Minnelund planlegges også i Grane og Hattfjelldal. Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke. Navneplate er standardisert i materiale og skrifttype/størrelse.

I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Vi har etablert navnet minnelund for kiste- og urnegraver. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, betales det festeavgift for tilleggs grav fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell betales.

Gravplassmyndighet har ansvar for felles beplantning og stell ved felles minnesmerke. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt på grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes grav lys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassmyndighet.

Oppbevaring av den avdøde fram til begravelse

Bårerom forvaltes av gravplassmyndighet. Bårerom skal kun brukes til oppbevaring av avdøde fra egen kommune i tiden fram til begravelsen. Ingen har adgang til bårerommet uten tillatelse. Syning kan bare skje etter samtykke fra den ansvarlige for gravferden.

Diverse

Næringsvirksomhet på kirkegården skal kun skje etter skriftlig tillatelse fra gravplass-myndighet. Tillatelsen kan bli inndratt dersom kirkegårdens bestemmelser ikke blir overholdt. Reklame for næringsvirksomhet er ikke tillat på eller ved kirkegården.

Vi har kildesortering av avfall. Organisk materiale blir sortert og lagt i anviste beholdere.

Kirkevergen

 

Tilbake